گواهینامه های اخذ شده :

 

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری :

 

گواهینامه استاندارد HSEMS :

 

گواهینامه ایزو :

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی :