لیست پروژ ه های اجرا شده شرکت مهندسی پانیر

 

 1. سیل بند حفاظتي زابل.

 2. كانال آبگير سرريز زهك

 3. احداث جاده حفاظتي مرزي زابل.

 4. سد انحرافي شيردل .

 5. شبكه آبياري گلپايگان.

 6. سد و شبكه آبياري و زهكشي و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال درياچه زريوار مريوان.

 7. معدن سنگ آهك كرانلو مغان.

 8. طرح توسعه نيشكر واحد سلمان فارسي.

 9. سد حفاظتي اطراف درياچه هامون.

 10. خطوط انتقال سيفونهاي شمال و شرق شبكه سد ستارخان اهر.

 11. سد انحرافي و كانالهاي جانبي رودبار.

 12. سازه كنترل مخزن سد چاه نيمه 4 و عمليات اجرايي آبراهه.

 13. سیستم انحراف آب سد مخزنی نهب.

 14. شبكه آبياري اراضي علي بلاغي و غرب بالخلي چاي.

 15. عملیات لوله رانی از زیر کمربندی و راه آهن تاکستان

 16. شبكه آبياري و زهكشي سد رئيسعلي دلواري.

 17. کمپ اصلی و گالری انحراف آب سد مخزنی مراش.

 18. سامانه انحراف آب سد مخزنی باراندوز چای.

 19. پروژه اجرای تونل انحراف ، تونل تخلیه تحتانی و جاده دسترسی سد مخزنی باهوش.

 20. راه زاهدان - بم ، قطعه 2-الف باند دوم.

 21. سد مخزنی و انحرافی کالپوش و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال

 22. خروجی مستقل بهره برداری چاه نیمه 4.

 

لیست پروژ ه های در حال اجرای شرکت مهندسی پانیر

 

 1. راه چهار خطه جاده لردگان به بروجن.

 2. راه گالیکش - تنگراه ، عملیات اجرایی بهسازی و چهارخطه نمودن محور.

 3. احداث کانال انتقال آب از خروجی تونل دزدان به بند دایی

 4. اجرای بخش اول سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود

 5. تامین مالی ، ساخت ، بهره برداری و انتقال پروژه خط انتقال آب به شهر گرمسار به روش B.O.T و دو نیروگاه برقابی به روش B.O.O.

 6. پروژه های ساختمانی