لیست پروژ ه های اجرا شده شرکت مهندسی پانیر

 
1 سیل بند حفاظتي زابل.
2- كانال آبگير سرريز زهك .
3-احداث جاده حفاظتي مرزي زابل.
4- سد انحرافي شيردل .
5 شبكه آبياري گلپايگان.
6- سد و شبكه آبياري و زهكشي و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال درياچه زريوار مريوان.
7- معدن سنگ آهك كرانلو مغان.
8- طرح توسعه نيشكر واحد سلمان فارسي.
9- سد حفاظتي اطراف درياچه هامون.
10- خطوط انتقال سيفونهاي شمال و شرق شبكه سد ستارخان اهر.
11- سد انحرافي و كانالهاي جانبي رودبار. 
12- سازه كنترل مخزن سد چاه نيمه 4 و عمليات اجرايي آبراهه.
13- سامانه انحراف آب سد مخزنی نهب.
14- شبكه آبياري اراضي علي بلاغي و غرب بالخلي چاي و ساختمانهاي تلمبه خانه هاي سد اردبيل.
15-عملیات لوله رانی از زیر کمربندی و راه آهن مربوط به کانال 5/7 کیلومتری تغذیه مصنوعی تاکستان.
16-شبكه آبياري و زهكشي سد رئيسعلي دلواري (دشت شبانكاره استان فارس).
17-کمپ اصلی و گالری انحراف آب سد مخزنی مراش.

18-سامانه انحراف آب سد مخزنی باراندوز چای.

 

لیست پروژ ه های در حال اجرای شرکت مهندسی پانیر

 

1- سد مخزنی و انحرافی کالپوش و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال.
2-خروجی مستقل بهره برداری مخزن چاه نیمه 4.
3-پروِه اجرای تونل انحراف ، تونل تخلیه تحتانی و جاده دسترسی سد مخزنی باهوش.
4-راه چهار خطه جاده لردگان به بروجن.

5-راه زاهدان - بم ، قطعه 2-الف باند دوم.

6-راه گالیکش - تنگراه ، عملیات اجرایی بهسازی و چهار خطه نمودن محور.

7-تامین مالی ، ساخت ، بهره برداری و انتقالآب به شهر گرمسار به روش B.O.T و دو نیروگاه برقابی به روش B.O.O .

8-بازار بزرگ تفرش